NIEUWS :

Beste leden en sympathisanten,
 

We weten dat er veel beroep op de dierenvrienden wordt gedaan en het lijkt wel of de Filipijnen van een andere planeet komen. Toch willen we opnieuw uw goede wil aanspreken en u vragen om uw vrienden of andere mensen warm te maken om ons financieel te steunen.

Zonder uw hulp staan we nergens.
We danken u alvast.

De stichtster  


Verslag van het eerste kwartaal 2017


1. Gezelschapsdieren :

Nieuws van Sultan die gevonden werd met zijn poten vastgebonden met ijzerdraad : hij is goed hersteld, hij loopt op zijn voorpoten et rent even snel als de andere honden. Onze opzoekingen met behulp van de “Philippine Animal Welfare Society “ ( te Manilla ) en de rechtsbijstand van (Animal Kingdom Foundation) hebben helaas geen resultaat opgeleverd. Geen enkele informatie werd ingewonnen.

d   x

Raba, gevonden voor het stadsbestuur te Puerto Princesa vol korsten en met een gebroken voorpoot is zich volop aan het herstellen.

l   ,

 

Sterilisaties :

Op 7 et 8 januari werden wij uitgenodigd bij Jeff Earl te Maingisda

z   q

Het was een succesvol weekend aangezien hij zelf 25 honden en talloze katten bezit.

Op 25 maart werden wij uitgenodigd te San Manuel. Het resultaat was teleurstellend : te veel mannetjes en te weinig wijfjes.

Ter gelengenheid van de maand van de hondsdolheid hebben we de verdovingsmiddelen, pre-verdovingsmiddelen, anti-ontstekingsmiddelen, en chirurgisch hechtmateriaal gratis aan de dierenartsen van de stad verleend voor de sterilisaties van honden en katten die ze eindelijk geprogrammeerd hebben.
g
 
Receptie te San Manuel

 

Kattenopvang :

Tien kittens werden door toeristen binnengebracht. Ze waren te jong en acht ervan hebben het helaas niet overleefd.Stedelijk hondenopvang :

Januari en maart waren zeer gunstig. Op de 235 gevangen honden zijn er al 62 getatoeëerd en we hebben 29 teefjes kunnen steriliseren. In het kader van onze module (Trap/Neuter/Return) werden ze allemaal op onze kosten gevaccineerd tegen rabiës en getatoeëerd en nadien teruggebracht daar waar ze gevangen werden.
2. Boerderijdieren :

Slachthuis :

c   x
De saneringswerken zijn aan de gang !!
 
Gestorven alvorens geslacht te worden !

  

v   c
De varkens wachten op hun laatste uur
in de vrachtwagens en de hokken, zonder water, in een verschrikkelijke hitte.

 

Carabaos :

Na veel aandringen krijgen we druppelsgewijs informatie. We hebben gedeeltelijke, soms tegenstrijdige inlichtingen kunnen inwinnen over de inscheping van de carabaos afkomstig van het Noorden en het Zuiden van de provincie.

Ingescheept 26 uren voor het vertrek van het schip. Tot nu toe hebben we nog geen verbetering vastgesteld, maar de nieuwe ambtenaar belast met de gezondheid en het welzijn antwoordt op onze emails dat hij de nodige maatregelen treft. We mogen dan ook een positief resultaat tijdens het volgende kwartaal verwachten.

f   c
Ingescheept 26 uren voor het vertrek van het schip.

Volgens onze al minder beperkte kennis, werden gedurende dit kwartaal minstens 940 carabaos uitgevoerd van Palawan naar Manilla. De verslagen van het slachthuis en van de gemeentebesturen van het Noorden en het Zuiden zijn onvolledig voor de maand maart.

 

Onze carabaos :

Dit kwartaal zijn al onze carabaos in goede gezondheid. Geen sterfgeval. De ontworming van de carabaos van Kamuning werd uitgesteld tot 26 april.3. Wilde dieren.

Dit kwartaal was er geen tussenkomst voor wilde dieren.
                                


ACTIVITEITEN
.

Sterilisaties 1de kwartaal 2017 Sedert juni 1999
- honden 142 teven,  44 reuen  6.727 teven, 1.409 reuen
- katten    74 teven, 17 reuen 3.250 teven,    799 reuen

Er werden 95 door de dierenarts voorgeschreven lichte behandelingen uitgevoerd bij de gezelschapsdieren en onze carabaos.

Zeven honden en drie katten werden geadopteerd, nadat ze gesteriliseerd, getatoeëerd en tegen rabiës ingeënt werden.

Kattenhok : 23 binnen, 23 teruggebracht, 1 geadopteerd, 8 gestorven, 6 in afwachting van adoptie

Verlaten : 3 honden, 3 katjes

Tatouage :
132 teven, 76 reuen  
Totaal : 9.973

Gerecupereerd uit de hondenopvang :
166 honden (3 geadopteerd, 7 in behandeling in het asiel, 147 teruggebracht, 1 ontsnapt voor sterilisatie, 2 ontsnapt na sterilisatie, 1 geschikt voor tijdelijk in onze ruimte dekken )

Vaccinaties tegen hondsdodlheid, buiten het hondenverblijf : 68


ONZE RESULTATEN
 .

Ø Sinds de oprichting van de vereniging in maart 2000 hebben we 9.265 wijfjes gesteriliseerd (teven en katinnen dooreen) en 2.036 mannetjes ; 9.016 honden werden te Palawan getatoeëerd en geregistreerd.
Ø We zijn erin geslaagd om nationale en lokale wetten op het dierenwelzijn te laten aannemen om het transport en het slachten van de waterbuffels te regulariseren.  
Ø De carabaos raken tijdens het transport over de weg niet meer gewond en worden vakkundig in- en uitgeladen.
Ø We hebben 91 carabaos gekocht.ONZE PROJEKTEN
.

Ø Het creeren van een plaats voor gepensioneerde carabaos. 
Ø Een nationale wet vastkrijgen die het slachten van carabaos verbied. 
Ø Een wet voor de welzijn van alle dieren in heel het land. 
Ø Een wet die de sterilisatie van katten en honden aanmoedigd 

Voorbereid door :

Jackie BAUT, Stichter.


ELKE FINANCIELE HULP WORDT MET DANKBAARHEID AANVAARD
OP REKENINGNUMMER 000-1437964-36 (IBAN BE46 0001 4379 6436) BIC : BPOTBEB1
Postbank - 1000 Brussel


VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING
VAN PALAWAN ANIMAL WELFARE FOUNDATION, INC.
DIE PLAATS VOND OP 30 MAART 2017
N HET RESTAURANT CAPTAIN RIB TE PUERTO PRINCESA


Alle leden werden op regelmatige wijze per post of per drager bijeengeroepen.

De vergadering wordt te 15:00 geopend.


Aanwezig :

Mary Crizaldo
Danilo Hiceta
Dominique Pichlmeier
  Jackie Baut
Mannelyn Cabigas


 

Vertegenwoordigd :

Willy Leblanc
Anne Lesoil
Nicole Verbist
Gerard de Biolley

Zenaida Refuerzo r
Lesley Ann D. Cruz
Raymond Reniers

 

 

 Aangezien de stichting 15 leden telt in 2016 is het quorum bereikt.


Agenda :

1. Voorlezing van het verslag van de voorzitster
2. Het verslag van de algemene vergadering van 24 maart 2016 werd met algemene stemmen goedgekeurd
3. Het financieel verslag 2016 werd met algemene stemmen goedgekeurd
4. De financiële ramingen voor 2017 werden met algemene stemmen goedgekeurd
5. Het verslag van de activiteiten van 2016 werd met algemene stemmen goedgekeurd
6. De nieuwe raad van beheer bestaat uit :

Mevr. Mary Victoria Crizaldo, Voorzitster
Mevr. Lesley Ann Cruz, Ondervoorzitster
Dr. Danilo Hiceta, Secretaris
Mevr. Jackie Baut, Penningmeester
Mevr. Mannelyn V Cabugas, Raadslid

7. Diversen :
- Vanwege de afstand werd besloten om het raadslid Mevr. Zenaida Refuerzo te vervangen.  
- Mej. Dominique Pichlmeier stelt voor de website te verbeteren. Ze zegt dat de stichting op internet moeilijk te vinden is..
- De schatbewaardster stelt voor een bankrekening in de Filippijnen te openen om een PayPal-button op de website te kunnen toevoegen.


De Raad beslist :

De leden van de Raad bevestigen nogmaals met algemene stemmen dat de carabaos die eigendom zijn van de stichting IN GEEN GEVAL verkocht zullen worden noch voor fokdoeleinden gebruikt.

De Raad beslist met algemene stemmen dat het bedrag van de bijdragen zal blijven : 400, 1.000, 3.000 en 15.000 pesos in de Filippijnen 15, 25, 125 en 450 UDS/EUR in het buitenland. De vermelding « sympathisant » geldt ook als « familiebijdrage ».

Het officieel aldres blijft Fernandez Street Barangay Tanglaw Puerto Princesa City, en het telefoonnummer blijft +63 (0) 928 503 4395.

Het mailadres : info@pa-wa.org       Onze website: www.pa-wa.org

De Raad beslist met algemene stemmen dat de ondertekenaars van de bankrekeningen blijven zoals voorheen de penningmeester en de voorzitter of de secretaris. De maestro kaart behorend tot het rekeningnummer 000 1437964 36 bij de Bank van de Post in België zal door de penningmeester worden gebruikt. De voorzitster en de secretaris hebben kennis van de geheime code. De leden van de Raad worden op de hoogte gebracht dat de stichster geen vergadering zal bijeenroepen tot de volgende Algemene vergadering van maart 2018. Elk kwartaal zal een driemaandelijks verslag met een financiële staat en een overzicht van de activiteiten worden verstuurd aan de leden van de Raad, evenals aan de leden en sympathisanten. In geval een lid van de Raad een commentaar, een reactie of een suggestie moest hebben aangaande deze verslagen, zal hij een buitengewone vergadering bijeenroepen.

Ten slotte bedankt de stichster Mevr. Zenaida Refuerzo als uittredend raadslid.

Aangezien al de punten van de dagorde werden onderzocht, werd de zitting te 16:15 gesloten.


GETEKEND :

Mary Victoria Crizaldo
Vootzitster
 
Lesley Ann Cruz
Ondervoorzitster
     
Jacqueline L Baut
Penningmeester


Danilo Hiceta
Secretaris

            Zenaida Refuerzo
Lid van de Raad